Nawigacja

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 170 W ŁODZI | DOKUMENTY SZKOLNE 2015/2016 | PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEMORALIZACJI UCZNIA | PROCEDURA POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNEGO I WYCHOWAWCZEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE CZYNU PRZESTĘPCZEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY W INTERNECIE | REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ | PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY | REGULAMIN ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ | PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA SKARG | REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU2 | PROCEDURA ZAKŁADANIA NIEBIESKIEJ KARTY | STRATEGIA DZIAŁAŃ WOBEC DZIECI ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM | POLITYKA OCHRONY DZIECI

Procedury

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 170 W ŁODZI

§ 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Anieli Krzywoń w Łodzi.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest bezpłatne i dobrowolne. Rodzic składa pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na objęcie ucznia pomocą p-p. Rodzic zostaje poinformowany o przysługującym mu uprawnieniach i sposobie komunikowania się szkoły i rodzica w powyższej sprawie
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zwana dalej pomocą p-p, udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ze szczególnych uzdolnień;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z zaburzeń komunikacji językowej;
 7. z choroby przewlekłej;
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 9. z niepowodzeń edukacyjnych;
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

Pomocy p-p w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy klas oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy p-p, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
 1. ucznia;
 2. rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki środowiskowej;
 6. poradni psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;

 

5. Ustala się, że komunikacja pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a szkołą odbywać się będzie za pomocą wpisów do dzienniczka ucznia lub zeszytu informacji (konieczny jest podpis rodzica/prawnego opiekuna potwierdzający zapoznanie się z informacją) oraz telefonicznie.

Z wykonanych rozmów telefonicznych zostaną sporządzone krótkie notatki w teczce informacji o klasie.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą p-p, nauczyciel, wychowawca klasy lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy podczas bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje pozostałych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą p-p w czasie ich bieżącej pracy z dzieckiem. Jeśli stwierdzi konieczność objęcia ucznia pomocą p-p w formie zajęć dodatkowych, wyrównawczych lub specjalistycznych, planuje i koordynuje realizację tych form pomocy p-p, w tym ustala okres udzielania pomocy i wymiar godzin. Czyni to we współpracy z nauczycielami i specjalistami, których pomoc uzna za potrzebną.
 3. W przypadku, gdy potrzeba objęcia ucznia pomocą p-p wynika z zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, przy planowaniu jej udzielania uwzględnia się w/w zalecenia.
 4. Wychowawca klasy zakłada uczniowi objętemu pomocą p-p Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) – załącznik 1. Kartę przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o formach i okresach udzielania uczniowi pomocy

p-p poprzez dokonanie odpowiednich wpisów.

 1. Dyrektor wyznacza na koordynatora pomocy p-p dla I etapu edukacyjnego pedagoga szkolnego
 2. Dyrektor wyznacza na koordynatora pomocy p-p dla II etapu edukacyjnego psychologa szkolnego
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej a także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy składać w sekretariacie szkoły, gdzie wykonane zostaną 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. O wpłynięciu powyższych dokumentów dyrektor informuje psychologa/pedagoga szkolnego, któremu przekazuje opinię oraz zleca mu poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy.
 4. W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia w/w dokumentów wychowawca ucznia, którego dotyczy dokument, informuje dyrektora szkoły oraz psychologa lub pedagoga o proponowanych formach, okresie i wymiarze godzin udzielanej pomocy p-p.
 5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy
 • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8
 • Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut
 1. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego
 • Liczba uczestników zajęć wynosi do 8
 • Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut
 1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10
 • Liczba uczestników na zajęciach logopedycznych wynosi do 4
 • Liczba uczestników na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wynosi do 5
 • Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć
 1. porad i konsultacji

- Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści.

 1. Warsztatów
 1. W celu dokonania oceny efektywności udzielonej uczniom pomocy p-p po zakończeniu udzielania danej formy pomocy, w terminie wskazanym przed dyrektora, nie później niż do końca danego roku szkolnego wychowawcy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami dokonują oceny i określają wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Dokumentację z zakresu pomocy p-p gromadzi wychowawca i jest ona przechowywana w teczkach informacji o klasie.
 3. Przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym dyrektor otrzymuje od koordynatorów pomocy p-p protokół z udzielonej w danym roku szkolnym pomocy pp z listą uczniów objętych pomocą pp.

 

§ 2. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Dyrektor szkoły powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy p-p uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu jest obowiązkiem każdego powołanego nauczyciela.
 2. Powołanie członków zespołu następuje w trybie zarządzenia dyrektora odrębnie na każdy rok szkolny
 3. Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy p-p; określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy p-p, uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu;
 4. Organizacja pracy zespołu
 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy.
 2. Wychowawca zwołuje spotkania zespołu w miarę potrzeb (termin uzgadnia z dyrektorem i członkami zespołu).
 3. Na spotkanie zespołu jego członkowie przychodzą po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą ucznia oraz przygotowaną własną oceną funkcjonowania ucznia w obszarze społecznym, edukacyjnych oraz wychowawczym. Zadaniem zespołu jest określenie form, sposobów i okresów udzielania uczniom pomocy (założenie i opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) - załącznik 2.
 4. IPET zostaje przedstawiony dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję o formach i okresach udzielania uczniowi pomocy p-p poprzez dokonanie odpowiednich wpisów dokumencie.

 

§ 3 Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

 1. Dyrektor na podstawie zaleceń wychowawcy klasy lub zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela). O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wychowawca niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów ucznia

 

§ 4. Zadania specjalistów zatrudnionych w szkole:

 1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspieranie rozwoju mocnych stron i uzdolnień uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole i rozwiązywanie problemów w tym zakresie
 3. podejmowanie działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki
 4. podejmowanie  działań mediacyjnych i interwencyjnych
 5. wspieranie rodziców  i nauczycieli w procesie diagnozy potrzeb uczniów
 6.   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
 7. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

Czy tu dopisać pozostałych specjalistów – u nas jest jeszcze tylko terapeuta pedagogiczny, no i ewentualnie logopeda ??

Procedura obowiązuje z dniem 1 września 2013 r

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 170 im.Anieli Krzywoń w Łodzi
  ul. Miedziana 1/3
  90 - 038 Łódź
 • 42 674 37 42

Galeria zdjęć